935888623 info@zettabyte.es

Política de privacitat

Identificador del prestador i Responsable del Servei

A fi de donar compliment al que disposa la normativa aplicable en relació a la Privadesa i la Protecció de Dades, a continuació s’indiquen les dades d’identificació del responsable del tractament:

Cristian Martínez Espinosa (des d’ara Zettabyte), DNI 45476168Q i domicili C / Mogoda 1, despatx 209, 08210 Barberà del Vallès província de Barcelona, ​​amb telèfon de contacte (+34) 93 588 86 23, correu electrònic info@zettabyte.es.

Normativa de Protecció de Dades

Zettabyte s’ha adaptat i compleix els requisits que estableix la normativa en vigor sobre Protecció de Dades, en aquest cas, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades. Reglament que pot ser consultat en el present enllaç proporcionat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf

Quines dades es recopilen i com s’utilitzen

Cookies: Es tracta de petits arxius de text que s’emmagatzemen al seu ordinador local i serveixen per permetre que el sistema registri si visita llocs web repetidament des del mateix ordinador. Per conèixer l’acceptació i el tractament de les Cookies de Zettabyte visitar l’enllaç: Políticas de Cookies

Dades Personals: Quan una persona es registra qualsevol dels formulari de Zettabyte, les seves dades personals formaran part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Zettabyte sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat principal d’establir i dur a terme la relació amb l’Usuari , així com accions de comunicació d’informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d’activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia, tot això, segons sigui el tractament que l’usuari hagi consentit explícitament.

El Consentiment Explícit

En cada cas, l’usuari ha de prestar el seu consentiment explícit perquè Zettabyte pugui poder utilitzar la informació introduïda segons les diferents sol·licituds d’autorització de tractament que se li presentaran a l’usuari perquè Zettabyte pugui realitzar el mateix.

Zettabyte podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu Grup d’empreses amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l’usuari.

Zettabyte informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de la informació personal, pel que s’atindrà, en cada cas, al tractament consentit de les dades introduïdes per l’usuari, siguin veraces o no, i en cas de ser incorrectes, els usuaris afectats poden exercir els drets establerts en el RGPD.

Exercici dels drets per part dels usuaris

Zettabyte informa a l’Usuari sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercir els drets inherents als usuaris recollits en el Reglament Europeu RGPD dirigint Zettabyte a l’adreça de correu electrònic info@zettabyte.es o bé personant-se en les oficines de Zettabyte al c / Mogoda 1, despatx 209, 08210 Barberà del Vallès província de Barcelona.

Aquesta comunicació de sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas d’actuar en representació, haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Seguretat de la Informació

Zettabyte es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat establertes en el Registre d’Activitats relativa al tractament dels fitxers de dades personals d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Així mateix, tot el personal de Zettabyte, així com els seus proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixen el compromís de dur a terme la seva tasca professional respectant les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la Protecció de Dades de Zettabyte.

Dades personals afectats per les Cookies

Zettabyte informa als Usuaris de la possible col·locació de “cookies” al llarg de la navegació a l’ordinador dels Usuaris, de manera que al navegar per les pàgines web, es podria arribar a reconèixer automàticament, entre d’altres, l’adreça IP de l’ordinador dels Usuaris i altres possibles dades de navegació.

Referent a això s’informa que l’ús de cookies, només respon a motius de manteniment de la sessió de navegació. En cap cas s’emmagatzemen dades de caràcter personal.

Si els Usuaris no volguessin admetre la cookie, haurien d’eliminar aquesta possibilitat a les opcions d’Usuari del seu propi navegador. No obstant l’anterior Zettabyte no es fa responsable de les irregularitats que la no admissió de la cookie pugui generar durant la navegació per les seves pàgines web.

Per conèixer més detalls sobre les Cookies, si us plau, dirigir-se al següent enllaç de Política de cookies

Chat
¿Necesitas ayuda 🤔👀📲?
ZettaByte
Hola🖐
¿En que podemos ayudarte?